Komplexní přístup k realizaci zakázky zaručuje návaznost jednotlivých činností souvisejících s návrhem a realizací interiérových úprav. Nejedná se pouze o vlastní dodávky a montáže zakázky formou tzv. "na klíč", ale i o podchycení všech požadavků a potřeb zákazníka už při zpracování předprojektové a projektové dokumentace. V této fázi je vhodný čas na promyšlení a vypracování prvních předprojektových návrhů a studií, které určí nejen požadavky a kritéria na prostory po ukončení interiérových úprav, ale i v základních rysech stanoví požadavky na "ostatní profese". Co tím myslíme?
          Není v praxi výjimkou, že v době, kdy je řada věcí objednána, či už dokonce probíhá vlastní realizace, se zjistí, že je například nedostatečný přívod elektrické energie, nebo je technicky nereálné instalovat hlučné prvky klimatizačního zařízení vně budovy z hlediska hygienických předpisů, že podle požárních předpisů je nezbytné řešit požární úseky, únikové cesty apod. To a mnoho dalších nepříjemných problémů souvisejících s probíhajícími úpravami interiéru je sice téměř vždy možné nějak dodatečně vyřešit, ale dost často za cenu časových skluzů, zvýšených nákladů a ústupků od původních realizačních a někdy i podnikatelských záměrů.
          Přitom už správně definované zadání ve formě jednoduše zpracovaného návrhu či studie odstraní spoustu častých nejasností. Ocení to každý až v okamžiku, kdy zjistí, že například elektroinstalace je připravena tak, aby všechny zásuvky a rozvody byly v odpovídajícím počtu tam, kde jsou potřeba, osvětlení a jeho ovládání plně vyhovuje potřebám provozu, jsou připraveny dostatečně dimenzované rozvody pro instalaci informačních technologií atd.
          Takto komplexně zpracovaná předprojektová dokumentace slouží pak jako jednotný podkladový materiál pro všechny další dílčí projektové a realizační složky, které na jejím základě upřesní většinu svých základních technických požadavků, ovlivňujících stavební a prostorové řešení. Je třeba důrazně připomenout, že úpravy prostorů, kde se jedná o zásah do stavebních konstrukcí, či dochází ke změně užívání, podléhají ve většině případů stavebnímu řízení. Podle rozsahu a náročnosti se může jednat buď o stavební povolení, nebo v jednodušších případech postačí ohlášení stavebních úprav místně příslušnému stavebnímu úřadu. Součástí takového řízení pak může být i požadavek na projednání s určenými veřejnoprávními orgány (např. hygienici, hasiči, památkáři a další), čímž se mohou časové plány realizace značně zkomplikovat. Teprve potom je možné vypracovat konečný návrh dispozičního uspořádání, zpracovat prováděcí projektovou dokumentaci technologických částí, navrhnout architektonické a barevné řešení celého interiéru, vhodný typ nábytkového vybavení atd. Je nutné ve výsledku vše pospojovat v jeden celek, kde všechny dílčí části realizace do sebe přesně zapadají ze všech možných hledisek (časového, organizačního, prostorového i ekonomického).
          V rámci komplexního řešení bychom neměli opomenout ani na takové stavební úpravy, které sice nejsou naprosto nezbytné, ale výsledný interiér mohou výrazně zhodnotit nejen z estetického hlediska.

2010 © AZ RedLine s.r.o. Telefon: +420 777 349 567 Elektronická pošta: info@az-redline.cz